Cooperativa

Somos unha cooperativa dedicada á produción e comercialización de froitas e hortalizas

Horsal S.C.G. foi fundada a finais de 1985 por 16 agricultores e agricultoras, visionarios que apostaron por sacar adiante un proxecto ilusionante, con poucos medios e moito tesón, querendo dignificar a horticultura como medio de vida e buscando na asociación baixo a fórmula cooperativa un medio para desenvolver económica e socialmente a comarca do Salnés (Pontevedra)

Dende aqueles duros inicios mantívose un constante esforzo de formación, innovación e profesionalización, para conseguir facer as cousas un pouco mellor cada día. Fóronse integrando novos socios, ampliando a área xeográfica de influencia, incorporando novos cultivos e novas técnicas, acometendo importantes investimentos en instalacións e equipos.

Estes trinta anos de continua aprendizaxe fixeron de Horsal unha organización cunha sólida cultura orientada “á túa alimentación saudable”. En todas as fases desde a planificación dos cultivos ata a posta a disposición dos nosos produtos polo consumidor, coidamos meticulosamente todos os procesos e procedementos: seguimento dos cultivos, organización do momento óptimo de recolección, manipulación e envasado na nosa central, para ofrecerche

produto da maior seguridade frescura sustentabilidade social sustentabilidade ambiental

"A túa alimentación saudable"

Esforzámonos por conxugar o mellor da nosa tradición, o bo facer que aprendemos de quen nos precedeu, con técnicas innovadoras e os máis recoñecidos estándares actuais de control de procedementos e calidade:

Achegando valor aos nosos clientes

Na actualidade somos provedores, entre outras, das seguintes empresas de distribución:

Tamén abastecemos un importante número de clientes locais, froiterías, postos de mercado, empresas de restauración. No mercado exterior temos presenza en Reino Unido e Países Baixos.

Cooperativa

Somos una cooperativa dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas.

Horsal S.C.G. fue fundada a finales de 1985 por 16 agricultores y agricultoras, visionarios que apostaron por sacar adelante un proyecto ilusionante, con pocos medios y mucho tesón, queriendo dignificar la horticultura como medio de vida y buscando en la asociación bajo la fórmula cooperativa un medio para desarrollar económica y socialmente la comarca de O Salnés (Pontevedra).

Desde aquellos duros inicios se mantuvo un constante esfuerzo de formación, innovación y profesionalización, para conseguir hacer las cosas un poco mejor cada día. Se fueron integrando nuevos socios, ampliando el área geográfica de influencia, incorporando nuevos cultivos y nuevas técnicas, acometiendo importantes inversiones en instalaciones y equipos.

Estos treinta años de continuo aprendizaje han hecho de Horsal una organización con una sólida cultura orientada a “tu saludable alimentación”. En todas las fases desde la planificación de los cultivos hasta la puesta a disposición de nuestros productos por el consumidor, cuidamos meticulosamente todos los procesos y procedimientos: seguimiento de los cultivos, organización del momento óptimo de recolección, manipulación y envasado en nuestra central, para ofrecerte: 

un producto con la mayor seguridad frescura sostenibilidad social  sostenibilidad ambiental

¡Tu alimentación saludable!

Nos esforzamos por conjugar lo mejor de nuestra tradición, el buen hacer que aprendimos de quien nos precedió, con técnicas innovadoras y los más reconocidos estándares actuales de control de procedimientos y calidad:

Aportando valor a nuestros clientes

En la actualidad somos proveedores, entre otras, de las siguientes empresas de distribución:

También abastecemos a un importante número de clientes locales, fruterías, puestos de mercado y empresas de restauración. En el mercado exterior tenemos presencia en Reino Unido y Países Bajos.